Algemene Voorwaarden Consulten

Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen De Energiebol en de cliënt.
Artikel 2. Uitvoering van de overeenkomst
1. Een consult is alleen mogelijk op afspraak.
2. De actuele kosten voor een consult staat vermeld op www.energiebol.nl en zijn geldig, tenzij anders overeengekomen.
3. Betaling dient u na ieder consult contant te voldoen. 
4. De Energiebol zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
5. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan De Energiebol worden medegedeeld.
6. De Energiebol is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door de cliënt verstrekte en/of onvolledige gegevens.
7. Een afspraak kunt u tot 24 uur van tevoren kosteloos afzeggen. Bij annulering binnen 24 uur behoud ik me het recht voor de kosten van de sessie in rekening te brengen.
8. Een consult kan niet worden gezien als vervanging van de reguliere geneeskunst. Een consult kan echter wel een aanvulling zijn. U dient dit altijd te bespreken met de behandelend arts of psycholoog.
Artikel 3. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de behandeling blijkt dat door een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen zullen partijen tijdig en in onderling overleg de behandeling aanpassen.
2. De Energiebol zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de overeenkomst.
Artikel 4 Geheimhouding
Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of van een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Informatie van medische aard is in ieder geval vertrouwelijk in de zin van dit artikel.
Artikel 5. Klachten
1. De cliënt is gehouden om klachten over de verrichte werkzaamheden uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking, maar in ieder geval binnen 60 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te melden aan De Energiebol, bij gebreke waarvan het recht van cliënt om te stellen dat de werkzaamheden niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt.
2. De Energiebol voldoet aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) door aansluiting bij het Klachtenportaal Zorg. Zich voordoende klachten worden door Klachtenportaal Zorg in behandeling genomen. Een uitprintbare folder met informatie over de klachtenregeling wordt op aanvraag toegezonden.
Artikel 6. Betaling
1. Betaling dient direct na de behandeling contant aan De Energiebol te geschieden. Indien gewenst is een factuur verkrijgbaar.
2. De actuele kosten voor een consult staat vermeld op www.energiebol.nl en zijn geldig, tenzij anders overeengekomen.
Artikel 7. Verhindering
Wanneer de cliënt verhinderd is dient dit minimaal 24 uur van tevoren te worden doorgegeven, zodat De Energiebol in de gelegenheid wordt gesteld deze plaats op te vullen. Wanneer de cliënt niet tijdig afbelt worden de kosten voor de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. De cliënt kan verhindering telefonisch of per e-mail doorgeven.
Artikel 8. Aansprakelijkheid
1. Bij de uitvoering van de dienstverlening van De Energiebol is sprake van een inspanningsverplichting.
2. De Energiebol geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van De Energiebol. De Energiebol is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
3. De Energiebol is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt door De Energiebol mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
4. De aansprakelijkheid van De Energiebol voor schade voortvloeiend uit de door haar verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een consult.
5. De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij De Energiebol aansprakelijk wil stellen.
6. De consulten geven geen garantie voor verbetering. U neemt deel aan een consult op basis van vrije wil. U kunt geen aanspraak maken op de resultaten uit het advies, de begeleiding of de behandeling. De Energiebol is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade materieel en/of immaterieel, fysiek en/of psychisch in welke vorm dan ook, ontstaan door deelname aan consult of iedere andere activiteit van De Energiebol, tenzij u aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld mijnerzijds. Het Nederlands recht is dan van toepassing.
7. De Energiebol kan niet verantwoordelijk en derhalve aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verlies/diefstal/schade van goederen.

 
De Energiebol                         Verdiweg 575
0650621741                              3816 KT            
info@energiebol.nl               Amersfoort
Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief