Algemene Voorwaarden Workshop of Cursus

Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden gelden voor cursussen en workshops die worden georganiseerd en uitgevoerd door De Energiebol. In deze algemene voorwaarden wordt gesproken over cursus(sen) en cursist(en), waaronder ook verstaan worden workshop(s) en workshopvolger(s).
Artikel 2. Inschrijving en betaling
1. Een inschrijving geldt voor één persoon.
2. De inschrijving voor een cursus is pas definitief als (een deel van) het verschuldigde cursusgeld is betaald aan De Energiebol
3. Op het inschrijfformulier staat vermeld welk bedrag vooraf voldaan moet zijn. 4. Indien eventuele deelbetalingen niet zijn voldaan vóór de op het inschrijfformulier vermelde datum, behoudt De Energiebol zich het recht voor om toegang tot de cursus aan de cursist te onthouden.
5. Indien de cursist niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor De Energiebol voortvloeiende kosten voor rekening van de cursist. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.
Artikel 3. Prijzen
1. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
2. In de cursusprijzen zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
Artikel 4. Annulering door en verhindering van de cursist
1. Annulering van deelname aan een cursus dient schriftelijk, telefonisch of per e-mail aan info@energiebol.nl of 0650621741 te geschieden.
2. Bij annulering gelden de volgende regels. 2.1 Bij annulering van de cursus langer dan één (1) maand voor aanvang van de cursus is de annulering kosteloos. 2.2 Bij annulering van de cursus langer dan één (1) week voor aanvang van de cursus is de cursist 25% van het totale cursusgeld verschuldigd. 2.3 Bij annulering van de cursus korter dan vijf (5) dagen voor aanvang van de cursus is de cursist het gehele (100%) cursusgeld verschuldigd.
3. Bij annulering na aanvang van de cursus is het gehele cursusgeld verschuldigd, tenzij annulering plaats vindt op aantoonbare medische gronden. In dat geval wordt naar ratio cursusgeld gerestitueerd.
4. Inhalen van gemiste lessen geschiedt in overleg met de docent.
Artikel 5. Annulering en wijzigingen door De Energiebol
1. De Energiebol behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren tot uiterlijk vijf (5) dagen voor de eerste cursusdag. De cursisten worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. De Energiebol zal het door de cursist betaalde cursusgeld restitueren. Indien mogelijk biedt De Energiebol de cursist een alternatief aan. Indien de cursist gebruik maakt van het geboden alternatief wordt het cursusgeld niet gerestitueerd.
2. De Energiebol behoudt zich het recht voor om bij een cursus die over meerdere data loopt deze data tussentijds te wijzigen tot uiterlijk één (1) week van tevoren.
Artikel 6. Aansprakelijkheid Cursisten
1. Materialen die ter beschikking staan van cursisten blijven te allen tijde eigendom van De Energiebol. Cursisten dienen met zorg om te gaan met ter beschikking gestelde materialen.
2. Schade aan materialen of eigendommen van De Energiebol, zullen worden verhaald op de cursist op basis van aanschafwaarde of herstelkosten.
Artikel 7. Aansprakelijkheid De Energiebol
1. De Energiebol is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een cursus van De Energiebol of de annulering van de cursusovereenkomst door De Energiebol. Tenzij aan De Energiebol opzet of grove schuld kan worden verweten.
2. Indien De Energiebol op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het cursusgeld.
3. Indirecte schade wordt niet vergoed, tenzij een causaal verband bewezen kan worden.
Artikel 8. Intellectuele eigendom
1. Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de cursist. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door De Energiebol voorbehouden.
2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Energiebol is de cursist niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.
Artikel 9. Vervanging docent of trainer
1. De Energiebol is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer, door haar met de uitvoering van de cursusovereenkomst belast, te vervangen door een andere docent. De Energiebol staat garant voor voldoende kennis en ervaring van de vervangende docent.
Artikel 10. Toepasselijk recht
1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van De Energiebol en overeenkomsten tussen De Energiebol en de cursist of opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 
De Energiebol                         Verdiweg 575
0650621741                              3816 KT            
info@energiebol.nl               Amersfoort
Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief